Notársky úrad

POZOR – zmena adresy

Banskobystrická 16,
811 06 Bratislava

Postavenie a činnosť notára upravuje Zákon SNR o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) č. 323/1992 Zb. v platnom znení. Notár svojím postavením a svojou činnosťou dbá o usporiadanie a istotu v právnych vzťahoch a o predchádzanie sporom. Svojou aktívnou účasťou pri usporiadaní občianskoprávnych vzťahov, dedičských a vlastníckych práv k nehnuteľnostiam, je nositeľom právnej prevencie pri predchádzaní sporov medzi účastníkmi právnych vzťahov.

 

Vo veci úkonov, ktoré spisuje notár osobne, je vhodné sa vopred telefonicky objednať. (Spisovanie notárskych zápisníc záložné práva, konzultácie…)